SVETAINĖJE ESANČIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Svetainė teikia nepriklausomos informacijos ir rekomendacijų asmenims, besidomintiems lošimais internetiniuose kazino, ir nėra internetinių lošimų paslaugų teikėjas. Visa Svetainėje pateikiama informacija yra skirta tik informaciniams tikslams ir jokiomis aplinkybėmis nelaikoma teisine konsultacija. Svetainėje yra nuorodų į kitas išorines svetaines. Svetainė neturi įtakos tokių kitų svetainių turiniui ir neprisiima jokios atsakomybės už tokį turinį. Prieš dalyvaudami lošime, rekomenduojame atidžiai perskaityti visas išorinių svetainių naudojimo sąlygas. Svetainėje yra autorių teisių saugomos medžiagos, prekių ženklai ir kita teisiškai saugoma medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstus, nuotraukas, vaizdo medžiagą, grafiką, muziką ir garso įrašus. Šiame Sąlygų skyriuje nurodytos nuostatos numato Svetainės administracijos ir trečiųjų šalių, turinčių teises, susijusias su Svetainės turiniu, interesų apsaugą. Be to, visi teisių turėtojai gali savo nuožiūra įgyvendinti čia nustatytas teises. Svetainės vartotojas neturi teisės keisti, skelbti, perduoti trečiosioms šalims, dalyvauti parduodant ar perleidžiant, kurti išvestinius produktus ar kitaip visiškai ar iš dalies naudoti svetainės turinį. Jei įstatymų dėl autorių teisių ir gretutinių teisių nenumatyta kitaip, jokia iš svetainės atsisiųsta medžiaga negali būti kopijuojama, platinama, perduodama tretiesiems asmenims, skelbiama ar kitaip naudojama komerciniais tikslais be raštiško svetainės administracijos ar kito teisėto svetainės savininko leidimo. Išimtinę teisę.

PAREIŠKIMAI DĖL INFORMACIJOS (TURINIO), PAŽEIDŽIANČIOS TEISIŲ TURĖTOJO TEISES IR TEISĖTUS INTERESUS, PATEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE

Išskirtinių teisių į intelektinės veiklos rezultatus turėtojas (toliau – „Teisės turėtojas“) turi teisę kreiptis į Svetainės administraciją, jei informacija (turinys) yra identifikuojama Svetainėje, kuri buvo patalpinta be leidimo ar kitą Teisės turėtojo teisinį pagrindą ir pranešti apie jo išimtinių teisių į intelektinės veiklos rezultatus pažeidimą. Norėdami kreiptis į Svetainės administraciją, Teisių turėtojas naudoja atsiliepimų formą naudodami šią nuorodą: https://casinohex.lt/kontaktai/.

Svetainės administracijai skirta paraiška su pareiškimu dėl išimtinių teisių į intelektinės veiklos rezultatus pažeidimo turi būti pagrįsta ir joje turi būti pateikta kita informacija, įrodanti turimas teisines teises. Jei pareiškimą dėl išimtinių teisių pažeidimo į intelektinės veiklos rezultatus pateikia Teisės turėtojo įgaliotas asmuo, prie pareiškimo pridedama dokumento kopija (raštu arba elektronine forma), patvirtinanti jo įgaliojimus . Jei pareiškime dėl išimtinių teisių į intelektinės veiklos rezultatus pažeidimo randama neišsami informacija, netikslumų ar klaidų, Svetainės administracija turi teisę per 24 valandas nuo gavus tokį pareiškimą, atnaujinti pateiktą informaciją. Per 24 valandas nuo pareiškimo dėl išimtinių teisių pažeidimo į intelektinės veiklos rezultatus ar Teisės turėtojo/jo įgalioto asmens atnaujintos informacijos gavimo momento Svetainės administracija pašalina turinį, pateiktą pažeidžiant Teisės turėtojo išimtines teises.

ATSISAKYMAS

ŠI SVETAINĖ, SVETAINĖS TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE JIE YRA, BE JOKIŲ AIŠKŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. NAUDOTOJAI NAUDOJASI SVETAINE, JOS TURINIU IR PASLAUGOMIS SAVO PAČIŲ RIZIKA.

SVETAINĖ AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIOS FORMOS PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ, GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ BET KOKIA FORMA, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR TAI BŪTŲ AIŠKU AR NUMANOMA, BET KOKIAM IR VISAM BET KURIUO METU PATEIKTAM SVETAINĖS TURINIUI IR PASLAUGOMS, ĮSKAITANT BET KOKIUS NUMANOMUS PAREIŠKIMUS, GARANTIJAS, GARANTIJAS IR PERKAMUMO SĄLYGAS, TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMĄ, INFORMACIJOS PATEIKIMO TIKSLUMAS, SAVALAIKIŠKUMAS, INFORMACIJOS IŠSAMUMAS, SUDERINAMUMAS, AKTUALUMAS, INTEGRAVIMAS, SAUGUMAS, KONFIDENCIALUMAS, NUOSAVYBĖS TEISIŲ AIŠKUMAS, PRAKTINIS NAUDINGUMAS, TINKAMUMAS, KOKYBĖ, NEMOKAMAS NAUDOJIMAS, TAIP PAT VISOS KITOS GARANTIJOS, KURIOS GALI ATSIRASTI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.

BE TO, SVETAINĖS ADMINISTRACIJA ATSISAKO VISŲ PATEIKIMŲ, GARANTIJŲ, GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU TOLIAU:

KAI NEĮMANOMA TAIKYTI IŠLYGOS AR ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMO, VISŲ TAIKYTINŲ AIŠKŲ, NUMANOMŲ IR ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ, GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ GALIOJIMO TERMINAS APRIBOJAMAS TRISDEŠIMT (30) DIENŲ NUO TOS DIENOS, KAI NAUDOTOJAS PIRMĄ KARTĄ NAUDOJASI SVETAINE, JOS TURINIU IR PASLAUGOMIS, IR PASIBAIGUS TOKIAM LAIKOTARPIUI GARANTIJOS NETAIKOMOS. TOL, KOL SVETAINĖS TURINYS IR JO PASLAUGOS SUTEIKIA NAUDOTOJUI SKAITMENINĘ MEDŽIAGĄ, TEIKIAMĄ NE MATERIALIOJE LAIKMENOJE, VARTOTOJAS JOKIU BŪDU NEGALI ATSISAKYTI ŠIŲ SĄLYGŲ.

ATSAKOMYBĖS RIBOS

Vartotojas patvirtina, kad supranta ir be jokių apribojimų prisiima visą atsakomybę ir riziką, kuri gali kilti naudojantis Svetaine. Svetainės administracija, darbuotojai, vadovybė, partneriai, akcininkai ir agentai neatsako už jokius svetainės veikimo trūkumus ar nutraukimą, dėl kurių buvo prarasta verslo informacija, pelnas ar kiti finansiniai nuostoliai, susiję su pretenzijomis, nuostoliais, peticijomis, veiksmais ar kitais įvykiais, kylančiais taikant šias Sąlygas ir jos jurisdikciją, įskaitant dėl naršymo Svetainėje, jos naudojimo, prieigos prie bet kurio iš jos failų ar jų dalių, taip pat dėl bet kokių teisių, numatytų tai padaryti, net jei Svetainės administracijai buvo pranešta apie tokius galimus nuostolius, neatsižvelgiant į tai, ar toks įvykis ar kaltė įvyko dėl išpuolių prieš intelektinę ar kitokią nuosavybę, ar jis buvo pagrįstas bet kokia nusikalstama veika, aplaidumu, sutartinių įsipareigojimų pažeidimu, ar tai įvyko dėl panašių įvykių ar situacijų, ar ne. Bendra atsakomybė ir kompensacija, susijusi su naudojimusi Svetaine, visiškai ar iš dalies, arba jos medžiaga, pinigine išraiška apribojama suma, neviršijanti dešimties eurų (10,00 EUR). Įeidamas į Svetainę Vartotojas sutinka, kad šioms Sąlygoms būtų taikomi Lietuvos įstatymai. Šių Sąlygų galiojimui, aiškinimui ir vykdymui, bet kokiems teisiniams santykiams, kylantiems dėl šių Sąlygų vykdymo ar pažeidimo, taip pat bet kokiems susijusiems teisiniams santykiams taikomi Anglijos įstatymai (nepriklausomai nuo teisės kolizijos principų). Bet kokius teisinius veiksmus ar teismo procesus, susijusius su šių Sąlygų galiojimu, aiškinimu ir vykdymu, bet kokius teisinius santykius, kylančius iš šių Sąlygų vykdymo ar pažeidimo, taip pat susijusius teisinius santykius, vykdo tik Lietuvos teritorijoje veikiantys teismai. Visos šalys pripažįsta išimtinę šių teismų jurisdikciją ir atsisako bet kokių prieštaravimų, susijusių su tokios kompetencijos pagrįstumu ar patogumu. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių (1980 m. Vienos konvencija) šioms Sąlygoms netaikoma ir jokiu būdu joms neturi įtakos. Esant neatitikimui tarp Sąlygų teksto nuostatų kitomis kalbomis ir anglų kalba, pirmenybė teikiama Sąlygų versijai anglų kalba. Vartotojas priima ir apsvarsto visus būtinus pranešimus, išsiųstus jo el. pašto adresu, pateiktus registruojantis Svetainėje, jei tokios funkcijos yra prieinamos Svetainėje. Vartotojas atsisako: bet kokios teisės, kurios jam galėtų būti prieinamos dėl teismo proceso, kurį vykdo prisiekusieji, arba dėl tokio proceso; Dalyvavimas ar bet kokių kolektyvinių veiksmų prieš Svetainę organizavimas, susijęs su Svetainės veikla, šių Sąlygų nuostatomis ar kitomis čia išdėstytomis sutartimis. Jei Svetainė yra įpareigota kreiptis į teismą, išskyrus arbitražą, rinkti jam priklausančius mokesčius arba užtikrinti savo teises, Vartotojas atlygina Svetainei visas išlaidas, mokesčius ir rinkliavas, jei Svetainė laimi veiksmą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vartotojas patvirtina, kad, be šių Sąlygų nuostatų, jis susipažino su Naudojimo sąlygomis ir kitomis šiose Sąlygose nurodytomis sutartimis ir sutinka su jų nustatytais apribojimais. Svetainės administravimo priemonių, susijusių su griežtai laikantis šių Sąlygų ar susijusių susitarimų nuostatų, nebuvimas nėra ir negali būti aiškinamas kaip teisių ar nuostatų atsisakymas. Vartotojas negali visiškai ar iš dalies perleisti šių Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) perduoti vartotojo teisių ir pareigų jokioms trečiosioms šalims. Svetainės administracija turi teisę bet kuriuo metu apriboti ir (arba) uždrausti Vartotojui naudotis Svetaine be išankstinio įspėjimo, remiantis tik savo vidaus taisyklėmis.

Rodyti daugiau